De flesta doktorander har börjat genom att de har gjort ett examensarbete på institutionen och då blivit intresserad av forskningen vid GMT.

Om man redan har gjort ett examensarbete är man normalt behörig till forskarutbildning. Det generella kravet för att bli antagen till forskarutbildning är att man har godkända kurser om minst 240hp inom grundläggande högskoleutbildning. För att bli antagen till forskarutbildning vid GMT, där forskarutbildningsämnet heter molekylärgenetik, krävs dessutom godkänt examensarbete om minst 30hp inom ämnesområdet molekylärgenetik eller motsvarande. Alla regler som gäller forskarutbildningen i molekylärgenetik finns i den allmänna studieplanen för ämnet.

Är man intresserad av forskarutbildning vid GMT bör man i god tid kontakta den forskare vid institutionen, som bedriver forskning inom det område man är intresserad av (på GMT:s webbplats finns information om institutionens olika projekt). Då kan man få reda på vilka ekonomiska och andra förutsättningar det finns för att anta en doktorand inom projektet.

Det är institutionsstyrelsen som beslutar om antagning till forskarutbildning. För att man ska bli antagen krävs inte bara att man är behörig och att det finns en handledare. Det krävs också att studentens finansiering kan garanteras under hela studietiden. Försörjningen kan vara i form av stipendier, utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. Det är mycket ovanligt att man får en doktorandtjänst direkt vid antagningen; det vanliga är att man börjar med stipendier eller utbildningsbidrag. Om det finns fler sökande än platser, görs urvalet med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Det normala är att man antas till en forskarutbildning om 240hp som avslutas med doktorsexamen.

För varje student utarbetas en individuell studieplan, som innehåller en forskningsplan mm.
När man väl är antagen som doktorand vid institutionen har man arbetsplats, handledning och försörjning under en tid som motsvarar 4 års heltidsstudier (vid antagning till doktorsexamen). Det är obligatoriskt att ta en licenciatexamen efter halva studietiden.

På GMT förväntas alla doktorander kombinera sin forskarutbildning med upp till 10 % undervisning som kursassistent. Detta innebär normalt att man undervisar på kurser i grundutbildningen. När man har 10 % undervisning, förlängs den faktiska tiden i motsvarande grad.

Datum för fakultetens gemensamma utannonsering av doktorand platser är 15 april och 15 oktober. GMT har dessutom den 15 december och 15 augusti.