Forskningssamarbeten

Forskningssamarbeten

GMT deltar i sju stycken EU finansierade forskningsprojekt varav vi är koordinatorer för två stycken. Vi har även hand om centrum för strålskyddsforskning CRPR

Centrum för strålskyddsforskning, CRPR

CRPR är en självständig enhet inom Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) vid Stockholm universitet och består av forskare verksamma inom områdena strålningsbiologi, radioekologi samt strålningsdosimetri vid Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Funcfood

Detta projekt omfattar 5 europeiska institutioner inkluderat SU (Inst. för Genetik, Mikrobiologi och Toxikologi samt Avdelningen för Miljökemi) som har fått forskningsstöd från EU inom FP7 samt ett samarbete med 3 olika indiska forskningscentrum oberoende finansierade av Indiens Regering. Syftet med projektet är att studera och välja livsmedelsingredienser som är fördelaktiga med hänsyn till hälsoeffekter i form av skydd mot DNA-skador, skador på proteiner, oxidativ stress samt biokemisk och fysiologisk status via hälsokontrollen. Studien utförs genom att detektera den skyddande effekten av antioxidanter, som är tillgängliga på marknaden, och ges i form av kosttillskott/livsmedel, i friska personer som dagligen exponeras för carcinogener, t.ex. rökare som exponeras för tobak/rök.

Multibiodose

Den 11 september 2001 markerade starten på en ny era, där terrorism måste betraktas som ett realistisk hot för länderna i väst. Förutom eventuella hälsoeffekter kommer en terroristattack där radioaktivt material sprids orsaka utbredd panik bland allmänheten.

Centre for radiation protektion research
Funcfood
Multibiodose