Ulf Rannug

Ulf Rannug

Människan är ständigt exponerad för en mängd miljöföroreningar via luften, födan eller genom direkt hudkontakt. Två grupper av substanser som utgör globala föroreningar är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och persistenta halogenerade kolväten (HAH) inkluderande dioxiner och dioxinliknande ämnen. Gemensamt för dessa ämnesgrupper är att deras toxicitet är starkt förknippad med bindning till ett receptorprotein i kroppen, den s.k. arylhydrokarbon–receptorn (Ah-receptorn) och de metaboliserande enzym, främst cytokrom P450 (CYP)-enzym som regleras av receptorn. Trots att man sedan länge känt till att dioxin och dioxin-lika föreningars toxicitet varit förknippad med bindning till Ah-receptorn, har problemet varit att man inte känt till receptorns naturliga roll och därmed inte kunnat bedöma verkningsmekanismen. Eftersom vi identifierat receptorn endogena ligand FICZ kan vi studera Ah-receptorns fysiologiska roll och klargöra på vilket sätt toxiska substanser stör receptorns signalering. Forskningen sker i samarbete med Agneta Rannugs forskargrupp vid IMM, KI

Tryptophan

Naturliga icke-persistenta bioaktiva arylhydrocarbon receptorligander i människa

Ah-receptorn (AHR) är en ligandberoende transkriptionsfaktor och kräver att en ligand binder till receptorn och aktiverar den.

Kontakt

Ulf Rannug, Professor
e-post: ulf.rannug@gmt.su.se
Telefon: 08-16 2915
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 431
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Gruppmedlemmar