Det finns också data som indikerar att en hög frekvens av kromosomala aberrationer i PBL inte bara kan innebära en ökad cancerrisk, utan också en högre strålkänslighet. Om denna hypotes bekräftas skulle PBL kunna användas som en surrogatvävnad för att utvärdera risken för allvarliga bieffekter vid strålbehandling av tumörer. Resultaten beträffande korrelationen mellan en hög strålkänslighet hos PBL och risken för allvarliga bieffekter är hittills kontroversiella, och orsakerna är än så länge inte klarlagda. Vi är intresserade av att hitta markörer för hög strålkänslighet. För att studera detta används PBL från patienter som genomgått strålterapi. Dessa PBL bestrålas sedan in vitro och analyseras. Resultaten är korrelerade med graden av bieffekter hos patienten efter strålbehandligen, och jämförs också med data från PBL från friska personer. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och ett antal europeiska laboratorier.